Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ZP Zaken B.V. (“ZP Zaken“), Postbus 2016, 2130 GE en gevestigd te Hoofddorp, zoals gepubliceerd op www.zpzaken.nl, www.zpzaken.nl/academy, www.zpzaken.nl/control, www.zpaken.nl/factswww.zpzaken.nl/golf en www.zpzaken.nl/radio en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer 62117092 (“Algemene Voorwaarden“).

Inhoudsopgave
1. Definities
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3. Profiel en gebruik diensten
4. Rechten en verplichtingen van gebruiker
5. Gedragsregels
6. Naleving, opschorting en beëindiging van de Dienst
7. Intellectuele Eigendomsrechten
8. Geen garantie, beperking aansprakelijkheid
9. Beleid voor linken
10. Geheimhouding
11. Overdracht rechten en verplichtingen
12. Werking van de Algemene Voorwaarden
13. Geschillenregeling
14. Betaling
15. Cookie policy
16. Informatie

1. Definities
1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de navolgende betekenis:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Database: de database van ZP Zaken waarin de gegevens zijn opgenomen;

Dienst: de door ZP Zaken verrichte dienst;

Gebruiker: de rechtspersoon of werknemer van een rechtspersoon die door middel van Registratie een dienst afneemt van ZP Zaken en akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden;

Gegevens: de gegevens die Gebruiker op de Website invult of op andere op door ZP Zaken aangegeven wijze aan ZP Zaken worden verstrekt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen ZP Zaken en Gebruiker waarin de voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn op de dienst die Gebruiker van ZP Zaken afneemt.

Privacy Statement: de privacy statement zoals opgenomen op de Website;

Profiel: het profiel van Gebruiker zoals opgenomen in de Database dat bestaat uit (een deel van) de daartoe aan ZP Zaken verstrekte Gegevens bij Registratie;

Registratie: het door de Gebruiker aan ZP Zaken verstrekken van zijn gegevens opdat deze als Profiel in de Database worden opgenomen en de Dienst kan worden verricht;

Website: de websites www.zpzaken.nl, www.zpzaken.nl/academy/, www.zpzaken.nl/control/, www.zpzaken.nl/facts/, www.zpzaken.nl/golf/ en www.zpzaken.nl/radio/ die worden beheerd door ZP Zaken.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Registratie en op de Diensten. Door Registratie en/of door gebruik te maken van de Diensten, accepteert Gebruiker alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Privacy Statement.

2.2.  Voor de duidelijkheid wordt hier uitdrukkelijk bepaald dat indien een Dienst wordt afgenomen deze Dienst zal worden beheerst door de daartoe overeengekomen Overeenkomst.

2.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek wijst ZP Zaken de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Gebruiker nadrukkelijk van de hand.

3. Profiel en gebruik Diensten
3.1.  Wanneer Gebruiker Gegevens verstrekt aan ZP Zaken, dan stemt hij er door het verstrekken van de Gegevens mee in dat hij uitsluitend juiste, actuele en volledige Gegevens verstrekt. Gebruiker verplicht zich wijzigingen in het Profiel tijdig door te geven.

3.3. Wanneer Registratie plaatsvindt door een ander de Gebruiker zelf, verzekert deze derde zich ervan dat Gebruiker toestemming heeft gegeven voor Registratie en het aanmaken van een Profiel op ZP Zaken.

3.4.  ZP Zaken behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting geen Profiel van Gebruiker aan te maken, hem toegang tot de Dienst te weigeren of geen Overeenkomst met Gebruiker te sluiten.

3.5.  Gebruiker zal derden geen toegang tot de Dienst verlenen en daartoe alle passende veiligheidsmaatregelen nemen, waaronder begrepen dat Gebruiker zijn inloggegevens die hem toegang geven tot de Dienst geheim zal houden en hij de toegang tot zijn computer door derden zal beperken. Indien een derde mogelijk toegang heeft verkregen tot voornoemde inloggegevens dient Gebruiker ZP Zaken daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.6.  Gebruiker verleent ZP Zaken een onherroepelijk wereldwijd recht en licentie (met het recht op het verlenen van sublicenties via meerdere lagen) om de Gegevens, in overeenstemming met het Privacy Statement, te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden en aan te passen om er afgeleide rechten van te vervaardigen.

3.7.  Het Profiel is voor onbepaalde tijd beschikbaar en kan door Gebruiker worden beëindigd door middel van een daartoe strekkende e-mail aan info@zpzaken.nl . Het Profiel wordt vijf werkdagen na ontvangst van deze e-mail verwijderd. In het geval een of meerdere overeenkomsten nog van kracht zijn op het moment dat het Profiel zou worden verwijderd zoals in de vorige zin bepaald, wordt de termijn van vijf werkdagen verlengd tot de dag waarop de laatste overeenkomst eindigt. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven gedurende deze termijn onverkort van toepassing op Gebruiker.

3.8.  Gebruiker dient te beseffen dat het verstrekken van Gegevens via het internet wellicht niet veilig is, en dit in overweging te nemen indien hij de Gegevens aan ZP Zaken verstrekt.

4. Rechten en verplichtingen van Gebruiker
4.1.  Gebruiker garandeert dat hij tijdens de Registratie en gebruikmaking van de Dienst geen inbreuk maakt op enige wet en regelgeving.

4.2.  Gebruiker kan suggesties voor verbetering van de Dienst te allen tijde doorgeven aan ZP Zaken via de Website, ZP Zaken mag dergelijke suggesties overnemen en de Dienst aanpassen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan Gebruiker, maar ZP Zaken is niet verplicht die suggesties noch enige andere aanwijzingen ten aanzien van de verlening van de Dienst op te volgen.

4.3.  Gebruiker dient gebreken in de Dienst onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte is of redelijkerwijs had moeten zijn te melden aan ZP Zaken, bij gebreke waarvan hij zich niet meer op het gebrek kan beroepen.

4.4.  Herroepingsrecht
4.4.1.  Producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.4.2.  Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.4.3.  De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

5. Gedragsregels
5.1. Gebruiker zal zich tijdens het gebruik van de Dienst fatsoenlijk gedragen en zal onder geen beding via de Website of op met de Dienst verband houdende wijze:

5.1.1. Virussen of besmettende programmatuur verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;

5.1.2. Bij het aanmaken van het Profiel gegevens die vals, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, aanstootgevend, intimiderend of bedreigend zijn verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;

5.1.3. Informatie die in strijd is met de wet of die inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-eigening inhoudt van een octrooi, merk, identiteitsrecht, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht, privacyrecht, auteursrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;

5.1.4.  Inbreuk maken op rechten van anderen, waaronder het recht op privacy;

5.1.5.  Persoonlijke reclame, junkmail, spam of kettingbrieven verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken of anderszins handelen in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving;

5.1.6.  Een gedraging verrichten die andere internetgebruikers kan hinderen, die het functioneren van Website in gevaar kan brengen of die de op of via de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

6. Naleving, opschorting en beëindiging van de Dienst
6.1.  ZP Zaken behoudt zich het recht voor om de Dienst of enig deel daarvan te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving aan Gebruiker of aan derden.

6.2.  Wanneer Gebruiker naar oordeel van ZP Zaken niet op redelijke wijze gebruik maakt van de Dienst, dan behoudt ZP Zaken zich het recht voor zijn Profiel te verwijderen en de Dienst te staken, zonder kennisgeving daarvan te doen aan Gebruiker.

6.3. Het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd.

7. Intellectuele Eigendomsrechten
7.1.  ZP Zaken behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via de Website of Dienst aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafische materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de Website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op enigerlei andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZP Zaken of toestemming van de rechthebbende. Gebruiker mag informatie op de Website alleen downloaden en afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

7.2.  Gebruiker erkent en verbindt zich bij dezen geen inbreuk te zullen maken op merken, geregistreerd of niet, noch op handelsnamen, modellen of andere intellectuele eigendomsrechten die aan ZP Zaken of aan haar gelieerde ondernemingen toebehoren en/of die aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld.

8. Geen garantie, beperking aansprakelijkheid
8.1.  Het gebruik van de Website is geheel voor eigen rekening en risico van Gebruiker. ZP Zaken garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ZP Zaken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Profiel en het handelen of nalaten van Gebruiker.

8.2.  Hoewel ZP Zaken tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ZP Zaken expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

8.3.  ZP Zaken geeft geen enkele garantie voor wat betreft de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van de Dienst. De Dienst kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud of storing van computerapparatuur.

8.4.  ZP Zaken is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, ongeacht de grondslag daarvan, die op enigerlei wijze voortvloeit uit:

8.4.1.  Overeenkomsten die wel of juist niet tot stand komen;

8.4.2.  De Dienst;

8.4.3.  defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website of Diensten;

8.4.4.  de informatie die op of via de Website of Dienst wordt aangeboden;

8.4.5.  de werking, het niet beschikbaar zijn of het gebruik van de Website;

8.4.6.  misbruik van de Website;

8.4.7.  verlies van Gegevens;

8.4.8.  aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website of de Dienst.

8.5.  In geen geval is ZP Zaken aansprakelijk voor enige indirecte, vermogens of aanvullende schade, waaronder in ieder geval begrepen winstderving of verlies van beschikbare arbeidstijd, ongeacht de grondslag. Elke aansprakelijkheid is voorts beperkt tot een bedrag van EUR 10.000 (tien duizend euro).

8.6.  ZP Zaken is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die ontstaat als gevolg van enige oorzaak die in redelijkheid buiten de invloedsfeer van ZP Zaken valt, daaronder in ieder geval begrepen: onvolledigheid, verminking, misverstanden, vertragingen of storing bij het verzenden van Gegevens of communicatie, het onleesbaar worden van Gegevens, verlies daarvan tijdens verzending of het verkeerd doorgeven daarvan als gevolg van enigerlei oorzaak en onjuist of onbevoegd gebruik van de Website door Gebruiker of door derden.

8.7.  De uitsluiting van aansprakelijkheid als hiervoor bepaald onder artikel 8.4 tot en met 8.6 strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en toeleveranciers van ZP Zaken, maar is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZP Zaken of haar senior leidinggevend personeel.

8.8.  De wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen van Gebruiker wordt verkort tot een jaar.

9.Beleid voor linken
9.1.  Wanneer Gebruiker, op welke plaats dan ook, een link plaatst naar de Website, dan garandeert Gebruiker dat dit geen schade toebrengt aan ZP Zaken, dan wel afbreuk doet aan de goodwill die in verband gebracht wordt met namen en/of intellectueel eigendom van ZP Zaken. Gebruiker zal de Website niet linken aan een website die onwettig, beledigend of onfatsoenlijk is. ZP Zaken behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een link naar de Website te beëindigen.

9.2.  Wanneer ZP Zaken hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat ZP Zaken de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico van Gebruiker. ZP Zaken aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door ZP Zaken niet geverifieerd.

10. Geheimhouding
10.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij, tenzij:

10.1.1. Deze gegevens algemeen bekend zijn of bekend zijn geworden;

10.1.2. Openbaarmaking van deze gegevens noodzakelijk is voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verstrekt is;

10.1.3. Een der partijen verplicht is op grond van een wettelijk bevel of wettelijke verplichting deze gegevens openbaar te maken.

10.2.  Gebruiker geeft bij voorbaat toestemming voor het verstrekken van zijn vertrouwelijke informatie en alle Gegevens aan:

10.2.1. Een of meer aan ZP Zaken gelieerde ondernemingen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Gelieerde Ondernemingen waarbij de technische verwerking van gegevens is ondergebracht en gecentraliseerd;

10.2.2. Een of meer van de professionele adviseurs van ZP Zaken;

10.2.3. Derden, voor zover deze betrokken zijn bij het verlenen van de Dienst.

11. Overdracht rechten en verplichtingen
11.1.  Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZP Zaken enige rechten of verplichtingen onder de Dienst of Overeenkomst over te dragen.

11.2.  ZP Zaken heeft het recht om zonder toestemming van Gebruiker een of meer van haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een of meer aan haar gelieerde ondernemingen.

12. Werking van de Algemene Voorwaarden
12.1.  Van de Algemene Voorwaarden van ZP Zaken afwijkende bedingen (of aanvullende bedingen) gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker en (een bevoegde vertegenwoordiger van) ZP Zaken.

12.2.  Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden (en de eventuele nader overeengekomen bedingen).

12.3.  Indien, en voor zover, op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan door ZP Zaken, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodanig dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

12.4.  ZP Zaken behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Een wijziging zal jegens Gebruiker gelden vanaf het moment van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de Website.

13. Geschillenregeling
13.1.  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2.  Ten aanzien van een geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting de Rechtbank te Amsterdam bevoegd.

14. Betaling
14.1.  De abonnementskosten worden jaarlijks in rekening gebracht door middel van een automatisch incasso.

14.1.1. Andere diensten/producten kunnen, wanneer dit staat aangegeven, een andere termijn hanteren voor de facturatie.

14.2.  Als een betaling niet met succes wordt afgehandeld vanwege een ontoereikend saldo of een andere reden, kan het abonnement eenzijdig worden opgeschort.

14.3  Prijswijzigingen en/of wijzigingen van de abonnementen
Het is mogelijk dat de abonnementen en/of de prijs van de abonnementen van tijd tot tijd wijzigen; dergelijke wijzigingen zullen echter pas de eerst volgende kalendermaand van toepassing zijn.

15. Cookie Policy
15.1 Achtergrond gebruik cookies
ZP Zaken B.V. gebruikt cookies en soortgelijke technieken (hierna: ‘cookies’) voor technische, functionele en analytische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw gebruik van onze website op uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat worden gezet. In een cookie worden voor verschillende doelen gegevens opgeslagen en uitgelezen in verband met uw gebruik van onze website. In deze Cookie Policy leggen we uit welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en voor hoe lang de informatie wordt bewaard.

15.2 Cookies die altijd worden geplaatst
ZP Zaken plaatst cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website minimaal operationeel te maken of die functioneel noodzakelijk zijn om uw instellingen of voorkeuren te onthouden. Ook gebruikt ZP Zaken zuiver analytische cookies die informatie verzamelen die strikt noodzakelijk is voor ZP Zaken om de kwaliteit en effectiviteit van de website te kunnen beoordelen. Deze cookies hebben geen of geringe impact hebben op uw persoonlijke levenssfeer. Alle cookies die ZP Zaken plaatst zijn first party cookies, wat inhoudt dat deze cookies worden geplaatst vanuit het domein van ZP Zaken zelf.

Zie hieronder de lijst met cookies die worden geplaatst, nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner:

Cookie Naam  Functie Bewaar termijn
WordPress (website applicatie) PHPSESSID Bepaald of de huidige sessie nieuw is of niet. Sessiecookie
is_allowed_to_drop_cookies Als de sessie reeds bestaat, wordt deze cookie geplaatst om aan te geven dat er toestemming is gegeven voor cookies 2 jaar
Olark (chatapplicatie) hblid Herkent de bezoeker. 2 jaar
wcsid Een sessie indicator die wordt gebruikt om een enkel chat gesprek bij te kunnen houden. Sessiecookie
olfsk Opslag identifier om het mogelijk te maken de chatfunctie te blijven gebruiken over verschillende pagina’s. 2 jaar
_okbk Geeft extra informatie over de status van de chatbox. Sessiecookie
_ok Olark site ID beveiligingsmaatregel Sessiecookie
_oklv Wordt gebruikt om de caching functie te kunnen verbeteren. Sessiecookie
_okla Wordt gebruik voor caching doeleinden. Sessiecookie
_okgid Verbindt de bezoeker aan de groep ID. Sessiecookie
_okac Wordt gebruikt tijdens het cachen om te kunnen bepalen of een dienst veranderd is en of het opnieuw moet worden geladen. Sessiecookie
_okck Test of de browser van uw computer het toestaat dat cookies worden opgeslagen. Sessiecookie
Google Analytics (analyse tool) __utma Wordt gebruikt voor statistische doeleinden ten aanzien van het bezoek. 2 jaar
__utmb Wordt gebruikt voor statistische doeleinden ten aanzien van het bezoek. 1 dag
__utmc Wordt gebruikt voor statistische doeleinden ten aanzien van het bezoek. Sessiecookie
__utmz Wordt gebruikt voor statistische doeleinden ten aanzien van het bezoek. ½ jaar
Crazyegg (analyse tool) is_returning Wordt gebruikt om te bepalen of u een nieuwe of terugkerende gebruiker bent. 5 jaar

15.3 Updates cookie policy
ZP Zaken kan van tijd tot tijd deze cookie policy updaten. Raadpleeg deze dan ook regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

16. Informatie
16.1. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over onze Dienst of deze Algemene Voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via info@zpzaken.nl  of via Postbus 2016, 2130 GE Hoofddorp.

Versie: Mei 2018