Deze sites vind je misschien ook interessant: Ook interessant: ZP Control, ZP Vraagbaak of alle labels  

De waardering die jij verdient

info@zpzaken.nl
023 - 568 56 30
menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1               DEFINITIES

 • Begrippen, die in deze Algemene Voorwaarden of in de Factoringovereenkomst en haar bijlagen met hoofdletter worden vermeld, komt de betekenis toe zoals hieronder omschreven.
 • Factoringovereenkomst: de tussen Opdrachtgever en ZP Factoring gesloten Factoringovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen;
 • Vordering: aanspraken van Opdrachtgever tot betaling door al zijn Debiteuren in Nederland (en in het buitenland), waarop Opdrachtgever recht heeft op grond van levering van goederen of verrichten van diensten;
 • Debiteur: een contractspartij van Opdrachtgever, waarop Opdrachtgever op grond van de levering van goederen of het verrichten van diensten Vorderingen heeft die door middel van een onbetwiste factuur aantoonbaar zijn;
 • ZP Factoring: ZP Factoring BV, gevestigd te Hoofddorp;
 • Opdrachtgever: de in de betreffende Factoringovereenkomst als Klant (rechts)persoon) aangeduide contractspartij van ZP Factoring dan wel haar rechtsopvolger(s);
 • Koopprijs: de waarde van de Vordering inclusief BTW verminderd met de Factoringvergoeding
 • Factoringvergoeding: de vergoeding voor de dienstverlening van ZP Factoring zoals overeengekomen in de Factoringovereenkomst.

 

2               WERKINGSSFEER

 • – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen, in het bijzonder de Factoringovereenkomst, tussen ZP Factoring en Opdrachtgever, voor zover daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere voorwaarden.
 • -De Factoringovereenkomst regelt de aankoop door ZP Factoring van Vorderingen van Opdrachtgever, evenals overige diensten (debiteurenboekhouding, aanmaning en incasso’s), die door ZP Factoring aan Opdrachtgever worden verleend.
 • – De cessie van de Vorderingen strekt tot definitieve overdracht van de Vorderingen aan ZP Factoring, die aan Opdrachtgever de Koopprijs zal betalen.
 • -De beslissing van ZP Factoring tot aankoop van een Vordering is afhankelijk van de informatie die Opdrachtgever over de Vordering en de Debiteur ter beschikking stelt. De juistheid en betrouwbaarheid van deze informatie is voor ZP Factoring van cruciaal belang en Opdrachtgever erkent dit als zodanig.
 • -ZP Factoring heeft te allen tijde het recht om de cessie van een vordering te weigeren.

 

3               ZORGPLICHT ZP FACTORING EN OPDRACHTGEVER

 1. 1. ZP Factoring neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van Opdrachtgever.
 2. 2. Opdrachtgever neemt jegens ZP Factoring de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van ZP Factoring.
 3. 3. Opdrachtgever stelt ZP Factoring in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren.
 4. 4. Opdrachtgever mag van de diensten en/of producten van ZP Factoring geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor ZP Factoring of haar reputatie of voor de integriteit van het financiële stelsel.

 

4               INFORMATIE

 1. 1. Opdrachtgever is verplicht aan ZP Factoring alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer hun identiteit, Burgerservicenummer, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, , rechtsvorm, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ZP Factoring worden meegedeeld. ZP Factoring mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als Opdrachtgever een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van ZP Factoring inzicht te verschaffen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.
 2. 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ZP Factoring tijdig beschikt over alle gegevens waarvan ZP Factoring aangeeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening door ZP Factoring. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tot ZP Factoring gerichte verklaringen, zoals opdrachten, opgaven en mededelingen aan ZP Factoring, duidelijk en volledig zijn en de juiste gegevens bevatten.
 3. 3. Opdrachtgever maakt bij zijn tot ZP Factoring gerichte verklaringen gebruik van door ZP Factoring voorgeschreven of goedgekeurde gegevensdragers of communicatiemiddelen. Opdrachtgever gebruikt deze met inachtneming van door ZP Factoring gegeven voorschriften en aanwijzingen.
 4. 4. ZP Factoring mag de uitvoering van opdrachten opschorten of weigeren als deze niet op een correcte wijze zijn gegeven. ZP Factoring mag in bijzondere omstandigheden weigeren een door of namens Opdrachtgever gegeven opdracht uit te voeren of een gevraagde dienst te verrichten.

 

5               HANDELINGS- EN INFORMATIEPLICHT, ONDERZOEKSRECHT

 1. 1. Opdrachtgever is verplicht om betalingen van haar Debiteuren, welke aan Opdrachtgever worden gedaan met betrekking tot de Vorderingen, onmiddellijk aan ZP Factoring door te leiden conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 2. 2. Opdrachtgever heeft de plicht alle voorkomende belastingen te betalen, en in het bijzonder heeft Opdrachtgever de plicht de BTW voor de aan ZP Factoring gecedeerde Vorderingen binnen de gestelde termijn te voldoen.
 3. 3. Opdrachtgever is verplicht ZP Factoring binnen 5 Werkdagen te informeren ten aanzien van verzonden Facturen en eventueel verleende kredieten op rekeningen.
 4. 4. Opdrachtgever is verplicht om ZP Factoring onmiddellijk te informeren over alle aan hem bekend geworden omstandigheden die de Vorderingen op de Debiteuren betreffen en invloed kunnen hebben op de belangen van ZP Factoring. Opdrachtgever dient ZP Factoring in het bijzonder te informeren over het volgende:  – bezwaren en verweren, verrekeningsrechten, betwistingen en inhoudingen met betrekking tot Vorderingen. Opdrachtgever dient dit aan ZP Factoring op de snelst mogelijke wijze aan te tonen en onmiddellijk een toereikende compensatie te verstrekken;
 • – Debiteuren van Opdrachtgever waaraan goederen en/of diensten in het verleden zijn geleverd of op dit moment worden geleverd;
 • – elke betwisting van een Vordering door de Debiteur, ook wanneer Opdrachtgever deze betwisting ongegrond acht. Indien de Debiteur de Vordering schriftelijk betwist, dan doet Opdrachtgever aan ZP Factoring onmiddellijk een kopie toekomen;
 • – alle informatie die Opdrachtgever ter beschikking staat over de kredietwaardigheid van de Debiteuren;
 • – beslagleggingen en andere executiemaatregelen alsmede iedere andere uitoefening van rechten van derden vanwege Vorderingen of anderszins jegens de Debiteur of Klant die invloed kunnen hebben op de belangen van ZP Factoring.
 1. 5. Op verzoek van ZP Factoring dienen alle documenten die Vorderingen betreffen te worden overhandigd, zoals leveringsbonnen, overeenkomsten, orderbevestigingen etc. alsmede alle door ZP Factoring relevant geachte informatie.
 2. 6. In een – buitengerechtelijk of gerechtelijk – geschil over een Vordering of een zekerheidsrecht zal Opdrachtgever ZP Factoring naar beste vermogen ondersteunen. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht om ZP Factoring uitgebreid te informeren over de materie van het geschil, alle relevante documenten ter beschikking te stellen en alle andere relevante bewijsmiddelen aan te dragen.

 

6               KOOPPRIJS, FACTORINGREKENING

 1. 1. ZP Factoring betaalt Opdrachtgever voor elke aangekochte en overgedragen Vordering de waarde van de Vordering minus de factoringvergoeding. Voor zover het een toekomstige Vordering betreft, zal ZP Factoring de Koopprijs eerst na een rechtsgeldige cessie van een Vordering aan ZP Factoring verschuldigd zijn.
 2. 2. De door ZP Factoring verschuldigde Koopprijs voldoet ZP Factoring telkens door overboeking op een daartoe door Opdrachtgever aangewezen bankrekening.

 

7               CESSIE VAN VORDERINGEN

 1. 1. Opdrachtgever draagt een ter factoring aangeboden en door ZP Factoring aanvaarde Vordering over aan ZP Factoring door middel van een cessie. ZP Factoring accepteert deze cessie van de Vorderingen. Toekomstige Vorderingen zullen door Opdrachtgever telkens conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aan ZP Factoring worden gecedeerd.
 2. 2. Indien ZP Factoring een Vordering van Opdrachtgever koopt, wordt ZP Factoring met de acceptatie van de ter koop aangeboden Vordering direct volledig juridisch rechthebbende met betrekking tot de gekochte Vordering.
 3. 3. In het geval van een rechtsgeldige cessie van Vorderingen, is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZP Factoring rechtshandelingen met betrekking tot de Vorderingen aan te gaan. Opdrachtgever dient zich in het bijzonder te onthouden van verrekening, retentie, kwijtschelding en het verlenen van uitstel van betaling dan wel enige andere mededeling of handeling die de positie van ZP Factoring kan schaden. Indien Opdrachtgever betalingen ontvangt ten behoeve van ZP Factoring, zal Opdrachtgever deze betalingen per direct aan ZP Factoring doen toekomen.

 

8               INFORMATIE AAN DEBITEUREN

 • ZP Factoring heeft het recht en Opdrachtgever heeft de plicht om Debiteuren voorafgaand aan de verzending van een Factuur over de factoringverhouding en de cessie van de Vorderingen schriftelijk in kennis te stellen. De mededeling van Opdrachtgever aan de Debiteur dient een duidelijke bepaling te bevatten dat slechts bevrijdend kan worden betaald aan ZP Factoring. Opdrachtgever voorziet ZP Factoring binnen 5 Werkdagen na verzending van de in deze Paragraaf bedoelde mededeling van een kopie daarvan.

 

9               AFHANDELING VORDERINGEN

 1. 1. Het innen van Vorderingen doet ZP Factoring op eigen naam en voor eigen rekening. Gerechtelijke kosten, advocatenkosten die ontstaan doordat een Debiteur zijn betalingsverplichting in rechte bestrijdt, zijn voor rekening van ZP Factoring, tenzij onomstotelijk komt vast te staan dat de Debiteur de Vordering terecht heeft bestreden in welk geval de kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
 2. 2. Betalingen van gecedeerde Vorderingen aan Opdrachtgever of op rekening van Opdrachtgever bij een andere bank dan de bank waar de Factorrekening wordt aangehouden, worden geacht door Opdrachtgever als houder voor ZP Factoring te worden gehouden en dienen terstond aan ZP Factoring overgemaakt te worden dan wel dienen zij te worden verrekend in de Factorrekening. Opdrachtgever zal ZP Factoring terstond schriftelijk informeren ontrent een conform deze Paragraaf ontvangen betaling. Opdrachtgever stuurt de bijbehorende documenten terstond door naar ZP Factoring. ZP Factoring is gerechtigd een pandrecht te (doen) vestigen op de relevante bankrekening(en) van Opdrachtgever.
 3. 3.Indien een Debiteur in vreemde valuta betaalt en wisselkoersverschillen voortvloeien uit het tijdsverschil tussen de facturering en betaling, dan is Opdrachtgever verplicht dit verschil ten behoeve van ZP Factoring te compenseren.
 4. 4. ZP Factoring heeft het recht maar niet de plicht om verval- en/of boeterenten op Debiteuren geldend te maken. ZP Factoring dient dergelijke Vorderingen op een Debiteur op verzoek van Opdrachtgever kenbaar te maken tegenover de Debiteur.
 5. 5. Indien de Debiteur tegenover ZP Factoring beweert dat zij niet tot betaling is verplicht, dan stelt ZP Factoring Opdrachtgever hiervan op de hoogte door toezending van de argumenten van de Debiteur. Betalingen van de Debiteur waarbij is gekort op een bepaalde Vordering kan ZP Factoring in verhouding tot Opdrachtgever zo begrijpen, dat de Debiteur daardoor zijn betalingsplicht ter hoogte van het niet betaalde bedrag ontkent. ZP Factoring heeft het recht maar niet de plicht om betwiste (delen van) Vorderingen op te eisen. ZP Factoring zal op verzoek van Opdrachtgever met deze Klant afstemmen hoe vervolg wordt gegeven aan dergelijke Vorderingen en zal Opdrachtgever 10 Werkdagen de gelegenheid geven om het betalingsgeschil met de Debiteur op te lossen. Indien ZP Factoring ondanks het verzoek van Opdrachtgever geen vervolgstappen onderneemt tegen een dergelijke Vordering, dan is Opdrachtgever gerechtigd zelf vervolgstappen te ondernemen.

 

10            CONTROLE

 1. 1. Opdrachtgever moet de door ZP Factoring aan hem ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s, of andere opgaven of gegevens zo spoedig mogelijk na ontvangst controleren. Als ZP Factoring aan Opdrachtgever dergelijke berichten elektronisch ter beschikking stelt, moet Opdrachtgever de gegevens zo spoedig mogelijk controleren nadat zij aan hem ter beschikking zijn gesteld. Als datum van verzending of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit kopieën, verzendlijsten of anderszins uit de administratie van ZP Factoring.
 2. 2. Als Opdrachtgever een onjuistheid of onvolledigheid constateert, moet hij ZP Factoring daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van (verdere) schade. Als ZP Factoring constateert dat zij een fout of vergissing heeft gemaakt, herstelt zij die zo spoedig mogelijk. ZP Factoring stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van de geconstateerde fout of vergissing.
 3. 3. ZP Factoring is bevoegd een fout of vergissing zonder instemming van Opdrachtgever te herstellen en om een onterechte boeking ongedaan te maken. ZP Factoring is bevoegd om de creditering van een rekening van Opdrachtgever ingevolge een door een beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame persoon gegeven opdracht ongedaan te maken.
 4. 4. Als Opdrachtgever een kopie vraagt van al eerder door ZP Factoring aan hem verstrekte gegevens, zal ZP Factoring die binnen redelijke termijn en tegen vergoeding van door ZP Factoring te maken redelijke kosten aan Opdrachtgever verschaffen, tenzij ZP Factoring de gegevens niet meer heeft of ZP Factoring een redelijke grond heeft om niet aan het verzoek te voldoen.
 5. 5. Als Opdrachtgever de inhoud van de door of namens ZP Factoring aan hem gezonden of ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s, andere opgaven of andere gegevens van ZP Factoring aan Opdrachtgever niet schriftelijk heeft betwist binnen dertien maanden nadat die gegevens door of namens ZP Factoring aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, geldt de inhoud van die gegevens in elk geval en onverminderd de voor Opdrachtgever uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen als door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd. Als in die gegevens rekenfouten voorkomen, herstelt ZP Factoring die, ook nadat de termijn van dertien maanden is verstreken.

 

11            GARANTIE

 1. 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juridische status van de door hem aan ZP Factoring verkochte Vordering, en garandeert dat zij bevoegd is de Vorderingen rechtsgeldig aan ZP Factoring over te dragen. Opdrachtgever garandeert in het bijzonder dat de Vorderingen bestaan, onvoorwaardelijk, onbezwaard en overdraagbaar zijn, niet (op voorhand) oninbaar zijn en niet met rechten van derden zijn dan wel worden belast.
 2. 2. Opdrachtgever garandeert dat de Debiteur geen onderneming is die indirect of direct bij Opdrachtgever betrokken is of waarbij Opdrachtgever indirect of direct is betrokken, al dan niet als aandeelhouder, dan wel een onderneming waarvan de aandeelhouder tevens (in)direct aandeelhouder van Opdrachtgever is of waarbij ten minste deels dezelfde vertegenwoordigingsbevoegde personen als bij Opdrachtgever actief zijn.
 3. 3. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van alle aan ZP Factoring verstrekte informatie.
 4. 4. Indien een garantie als bedoeld in dit artikel wordt geschonden, dient Opdrachtgever ZP Factoring volledig te compenseren voor eventueel door ZP Factoring ten gevolge van deze schending geleden schade, waarbij als uitgangspunt geldt dat ZP Factoring het bedrag ontvangt dat zij bij volledige betaling van de Debiteur van de toegewezen Vordering zou hebben ontvangen alsmede alle door ZP Factoring ten gevolge van de schending gemaakte kosten (waaronder in elk geval begrepen advocaatkosten, gerechtskosten en incassokosten). ZP Factoring kan tevens, wanneer zij Opdrachtgever zonder succes in gebreke heeft gesteld, het bezwaar of verweer tegen die Vordering zelf verhelpen – in het bijzonder door overeenkomstige bezwaarschriften uit te brengen en van Opdrachtgever vervangende kosten te verlangen.

 

12            CONTINUÏTEIT IN DIENSTVERLENING

 • ZP Factoring stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. ZP Factoring streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

 

13            BEWIJSKRACHT, BEWAAR- EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT

 1. 1. Tegenover Opdrachtgever strekt een uittreksel uit de administratie van ZP Factoring tot volledig bewijs, behoudens door Opdrachtgever geleverd tegenbewijs. ZP Factoring hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.
 2. 2. Opdrachtgever moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen etc. zorgvuldig bewaren en behandelen.
 3. 3. Als Opdrachtgever weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens ZP Factoring aan hem ter beschikking gestelde middelen in handen van een onbevoegde zijn geraakt of daarmee misbruik is of kan worden gemaakt, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan ZP Factoring.

 

14            FACTORINGVERGOEDING, RENTE EN KOSTEN

 1. 1. ZP Factoring brengt voor haar dienstverlening de Factoringvergoeding in rekening. De hoogte van de Factoringvergoeding is opgenomen in de Factoringovereenkomst
 2. 2. De Factoringvergoeding is verschuldigd bij indiening van de factuur en wordt direct verrekend. ZP Factoring verstrekt aan Opdrachtgever een maandelijkse afrekening van de gemaakte factoringkosten. De hoogte van de Factoringvergoeding wordt berekend met behulp van de door Opdrachtgever op grond van de Factoringovereenkomst verstrekte informatie met betrekking tot de door Opdrachtgever gegenereerde Vorderingen, dat wil zeggen (i) het aantal actieve Debiteuren, (ii) het aantal Facturen per jaar en (iii) de verwachte jaaromzet. Aangezien de afspraken met betrekking tot de Factoringvergoeding op informatie van Opdrachtgever berust, heeft ZP Factoring bij een wezenlijke afwijking van de daadwerkelijke omstandigheden ten opzichte van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, het recht om de Factoringvergoeding dienovereenkomstig aan te passen.

 

15            VERREKENING

 1. 1. ZP Factoring mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Opdrachtgever te vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van Opdrachtgever op ZP Factoring, ongeacht de valuta waarin de vorderingen en tegenvorderingen luiden. Als de vordering van ZP Factoring op Opdrachtgever of de tegenvordering van Opdrachtgever op ZP Factoring nog niet opeisbaar is, maakt ZP Factoring– als de vordering van ZP Factoring en de tegenvordering van Opdrachtgever in dezelfde valuta luiden – van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik tenzij op de tegenvordering beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt recht wordt gevestigd, Opdrachtgever zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt, Opdrachtgever failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt of een andere insolventieregeling of een wettelijke schuldsanering op Opdrachtgever van toepassing wordt.
 2. 2. Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de koers van de dag van verrekening. ZP Factoring stelt Opdrachtgever zo mogelijk voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis.

 

16            ZEKERHEDEN

 1. 1. Door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden heeft Opdrachtgever zich jegens ZP Factoring verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van ZP Factoring op Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van ZP Factoring, ten genoegen van ZP Factoring,(aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door Opdrachtgever ten genoegen van ZP Factoring te worden vervangen en / of aangevuld, dat ZP Factoring gelet op het risicoprofiel van Opdrachtgever, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor ZP Factoring relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. ZP Factoring zal op verzoek van Opdrachtgever de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van Opdrachtgever.
 2. 2. ZP Factoring kan haar pand- of hypotheekrechten op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, door opzegging beëindigen.
 3. 3. Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste van ZP Factoring strekt niet tot vervanging of vrijgave van (bestaande) zekerheden.

 

17            ONMIDDELLIJKE OPEISBAARHEID

 • Als Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens ZP Factoring, mag ZP Factoring haar vorderingen op Opdrachtgever door opzegging onmiddellijk opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is. Een dergelijke opzegging geschiedt schriftelijk met vermelding van de reden.

18            BELASTINGEN EN HEFFINGEN

 • Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen Opdrachtgever en ZP Factoring komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft.

19            OPZEGGING

 1. 1. Factoringovereenkomsten met een vooraf overeengekomen duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
 2. 2. Een Factoringovereenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 3. 3. Na opzegging van de Factoringovereenkomst worden de tussen Opdrachtgever en ZP Factoring bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven deze algemene voorwaarden en de op de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van toepassing.

 

20            VERPLICHTING OVEREENKOMST DEBITEUREN

 1. 1. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van ZP Factoring haar bij ZP Factoring bekende algemene voorwaarden niet veranderen en Opdrachtgever zal met haar Debiteuren geen afspraken maken die afwijken van haar algemene voorwaarden.
 2. 2. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden en de Factoringovereenkomst bepaalde, staat Opdrachtgever ervoor in en garandeert Opdrachtgever dat op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de Debiteuren steeds de betalingsvoorwaarden, dan wel de door ZP Factoring schriftelijk goedgekeurde algemene voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing zijn, één en ander overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald. In dit kader verplicht Opdrachtgever zich om zijn Debiteuren steeds een redelijke mogelijkheid te bieden om van de betalingsvoorwaarden kennis te nemen. Aan nieuwe Debiteuren, alsook bij het uitbrengen van offertes en opdrachtbevestigingen, zal Opdrachtgever de betalingsvoorwaarden steeds schriftelijk van toepassing verklaren en een exemplaar daarvan aan de betreffende Debiteur doen toekomen.
 3. 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige Paragraaf dient Opdrachtgever aan zijn Debiteuren voorts ook in ieder schriftelijk te bevestigen dat de Vordering is of wordt gecedeerd aan ZP Factoring en betalingen aan ZP Factoring dienen te worden verricht;

 

21            AANSPRAKELIJKHEID

 1. 1. Indien ZP Factoring schade lijdt doordat Opdrachtgever opzettelijk of uit nalatigheid een verplichting uit de Factoringovereenkomst schendt, dan is Opdrachtgever verplicht om deze schade binnen 10 werkdagen te herstellen. ZP Factoring is gerechtigd om naast nakoming van verplichtingen tevens aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 2. 2. De aansprakelijkheid van ZP Factoring in verband met de Factoringovereenkomst is beperkt tot het bedrag van de voor haar dienstverlening overeengekomen en door Opdrachtgever voldane vergoedingen over enig jaar.
 3. 3. ZP Factoring is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van ZP Factoring.
 4. 4. Iedere aanspraak op een vordering tot schadevergoeding tegen ZP Factoring vervalt door het enkele verloop van 90 kalenderdagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, tenzij de aanspraak schriftelijk door ZP Factoring is erkend.
 5. 5. Opdrachtgever vrijwaart ZP Factoring voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van ZP Factoring in deze Algemene Voorwaarden of de Factoringovereenkomst is uitgesloten.
 6. 6.Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, die door derden aan ZP Factoring kunnen worden tegengeworpen, kunnen door ZP Factoring ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.
 7. 7. Opdrachtgever zal er steeds voor zorgen op voldoende en verantwoorde wijze tegen de aan zijn praktijk en zijn beroep verbonden algemene en specifieke risico’s verzekerd te zijn, conform de voor zijn beroepsgroep geldende respectievelijk gebruikelijke normen.
 8. 8. Opdrachtgever zal ZP Factoring vrijwaren voor iedere aanspraak van Debiteuren en/of enige andere derde, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen verzekeraars en (overheids)instanties, in verband met de door Opdrachtgever verrichte diensten en geleverde zaken, daaronder uitdrukkelijk tevens begrepen aanspraken die Debiteuren en/of andere derden te gelde (trachten te) maken door middel van opschorting en/of verrekening met de Vorderingen. Voorts zal Opdrachtgever ZP Factoring vrijwaren voor iedere aanspraak van Debiteuren en/of enige andere derde, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen verzekeraars en (overheids)instanties, die ontstaan doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de regels die voortvloeien uit de Factoringovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden en/of de regels die opgelegd zijn van overheidswege of vanuit de beroepsgroep.

 

22            OVERIGE BEPALINGEN

 1. 1. Mededelingen aan ZP Factoring moeten schriftelijk worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk met ZP Factoring een andere wijze van communicatie is overeengekomen.
 2. 2. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
 3. 3. Door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden heeft Opdrachtgever, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van ZP Factoring, er bij voorbaat medewerking aan verleend dat zijn rechtsverhouding met ZP Factoring in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat.
 4. 4. Vorderingen van Opdrachtgever op ZP Factoring uit hoofde van de Factoringovereenkomst kunnen uitsluitend met schriftelijke toestemming van ZP Factoring worden overgedragen, gecedeerd, bezwaard of anderszins aan derden worden toegekend. ZP Factoring kan de toestemming op grond van gerechtvaardigde reden weigeren, welk geval in het bijzonder bestaat indien de voorgestelde overdracht aanleiding geeft voor de aanname dat di t nadelig is voor de leverancier van Opdrachtgever.
 5. 5. ZP Factoring mag bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en werkzaamheden (deels) uitbesteden.

 

23            TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 • Op de relatie tussen ZP Factoring en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen. Geschillen tussen ZP Factoring en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.

 

 

 

Versie: November 2017