Nieuws

Is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid een modeverschijnsel of een noodzakelijk kwaad?

Is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid een modeverschijnsel of een noodzakelijk kwaad?

Is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid een modeverschijnsel of een noodzakelijk kwaad?

Mijn kennismaking met een potentiële opdrachtgever verliep prima, het takenpakket paste als een goed zittende jas en ook de toegewezen verantwoordelijkheden kwamen me niet vreemd voor. Toch was het slot van ons gesprek opmerkelijk te noemen: “Alleen als je een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt kunnen we je opdracht honoreren” was de opmerking van mijn gesprekspartner.

Overrompeld door deze opmerking als ik was, verliet ik het kantoorpand en dacht in de trein nog na over de laatste opmerking: waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? En waarom zou een opdrachtgever mij de opdracht kunnen weigeren wanneer ik geen deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering heb?

Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden en vragen die dagelijks worden gesteld. Wettelijk zijn er namelijk steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BAV-verzekering tot een onmisbare verzekering. Voor de duidelijkheid even een toelichting. Wat is nou precies bedrijfsaansprakelijkheid en wat is beroeps-aansprakelijkheid.

Bedrijfsaansprakelijkheid:
De Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

Beroepsaansprakelijkheid:
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.

De BAV-verzekering geeft de volgende dekking:
• Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
• De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.
Let op: Aansprakelijkheid moet echter wel worden aangetoond! Het feit dat je aansprakelijk wordt gehouden voor fouten wil niet zeggen dat je ook aansprakelijk bent. Hier ligt een procedure aan ten grondslag en ook deze verschilt van geval tot geval. De betrokken verzekeraar zal verweer voeren en je bijstaan in de aansprakelijkheidsstelling.

ZP Zaken kent voor diverse disciplines een verzekeringsdekking tegen aantrekkelijke premie en flexibele voorwaarden. Zo kun je de verzekering aan/uit zetten bij wisselende opdrachten en kent de verzekering maand of jaar betaling en niet onbelangrijk… geen eigen risico. Kortom een prima product en op maat gesneden voor zelfstandig professionals. Wil je meer informatie over de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering? Ga naar  https://zpzaken.nl/control/verzekeringen/bav/

Vragen of heb je advies nodig?
ZP Zaken biedt onder het label ZP Control, in samenwerking met Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de mantelovereenkomst beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs treedt op als adviseur en intermediair in de totstandkoming van verzekeringscontracten in de meest brede zin van het woord. Wil je advies en/of uitleg bij verzekeringen? Ga naar https://zpzaken.nl/control/verzekeringen/

Een eigen zaak: het belang en gebruik van algemene voorwaarden

Een eigen zaak: het belang en gebruik van algemene voorwaarden

Een eigen zaak: het belang en gebruik van algemene voorwaarden

‘Weet jij iets van algemene voorwaarden?’, vraagt Sanne* gehaast. ‘Ik ben net bij de Kamer van Koophandel geweest voor de inschrijving en ik zag in een brochure iets over algemene voorwaarden staan. Zijn algemene voorwaarden tegenwoordig soms verplicht?’

Sanne is net gestart als zelfstandig IT’er. Het was haar ultieme droom geworden om voor zichzelf te beginnen. Door een financiële meevaller had ze kort geleden eindelijk het lef gehad om haar vaste baan op te zeggen.

Niet verplicht
Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht, leg ik Sanne uit. Echter, het is bijna ondenkbaar en zelfs onverstandig om tegenwoordig als ondernemer geen algemene voorwaarden te hanteren. Als je een eigen bedrijf hebt, krijg je, hoe dan ook, te maken met overeenkomsten. Denk aan contracten met leveranciers en afnemers waarin je de onderlinge afspraken vastlegt. Als je alle zaken over de wijze van betaling, garantie, de bedenktermijn of de klachtafhandeling in ieder contract apart moet opnemen, wordt het een onnodig grote administratieve klus. Door gebruik te maken van schriftelijke standaard regels, algemene voorwaarden, kun je jezelf veel werk besparen en verklein je het risico voor jou als ondernemer. Denk aan het (gedeeltelijk) uitsluiten van aansprakelijkheid en bepalingen over betalingsvoorwaarden.

Opstellen
Veel bedrijfstakken hebben al standaard algemene voorwaarden ontworpen. Wanneer je lid bent van deze brancheorganisatie kun je hiervan gebruikmaken. Ben je niet aangesloten bij een branchevereniging dan raad ik je aan de voorwaarden door een jurist te laten opstellen. Op deze manier zijn de algemene voorwaarden toegespitst op jouw specifieke wensen, situatie en bedrijfsvoering. Een andere mogelijkheid is om de algemene voorwaarden van andere bedrijven ‘over te nemen’. Echter, ook dan is het verstandig om deze te laten controleren door een jurist die op de hoogte is van de huidige wet- en regelgeving.

Niet opnemen 
Zaken die de kern van de prestatie aangeven, zoals bijvoorbeeld welk product of dienst er wordt geleverd, de prijs daarvan of de duur van de overeenkomst, mogen niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Daarnaast heeft de wetgever een opsomming gegeven van bepalingen, de zogenoemde zwarte en grijze lijst, die veelal onredelijk zijn.  Het gaat dan om overeenkomsten die je met consumenten sluit, en niet met ondernemers.

Hulp nodig?
Omdat er veel zaken zijn waar je op moet letten bij het opstellen van je eigen set algemene voorwaarden, kan ik mij voorstellen dat je er veel vragen over hebt. Daarover kun je altijd contact met ons opnemen.

Anke Linssen, jurist DAS Roermond

*naam is gefingeerd

Juridische vragen of heb je advies nodig?
ZP Zaken biedt, onder het label ZP Control, in samenwerking met DAS de gratis juridisch adviesdesk. Hier kun je terecht met al jouw vragen of problemen zo als beschreven in bovenstaande casus. Direct gratis contact opnemen? Ga naar https://zpzaken.nl/control/juridisch/juridische-adviesdesk/

Bewust werken in de cloud: de risico’s in kaart gebracht

Bewust werken in de cloud: de risico’s in kaart gebracht

Bewust werken in de cloud: de risico’s in kaart gebracht

Tegenwoordig maakt bijna iedereen –zowel zakelijk als privé-  gebruik van de pc of de mobiele telefoon. Niet iedereen is zich ervan bewust dat daarbij een deel van de gegevens wordt opgeslagen in de cloud. Hiervan is al sprake als je gebruik maakt van Gmail, de Dropbox, Microsoft office 365 enzovoort. Kort gezegd komt het gebruik van de cloud erop neer dat je gegevens kunnen worden opgeslagen op een externe server buiten je huis of bedrijf.

Voordelen
Het werken in de cloud brengt grote voordelen met zich mee.  Zo kunnen die voordelen betrekking hebben op de prijs van het gebruik van de betreffende software, maar ook op de mobiliteit. Wanneer de gegevens in de cloud zijn opgeslagen zijn de gegevens op elk moment en vanaf elke plek in de wereld per internet bereikbaar. Verder is er het voordeel van de veiligheid. De servers bevinden zich veelal in beveiligde datacentra en voor hackers is het dan vaak moeilijker om zich daartoe toegang te verschaffen. Het voordeel van een goede beschikbaarheid van de gegevens is er ook. Vaak wordt in de cloud gebruik gemaakt van opslag op verschillende servers. Als één server crasht, kan toch nog gebruik worden gemaakt van de andere server, hetgeen privé niet vaak het geval is. Om die reden is het dus van belang zo veel mogelijk fysieke back-ups te maken van de gegevens. Tenslotte zijn er de voordelen van onderhoud en schaalbaarheid. Het is de cloudleverancier, die hiervoor zorgt, zodat dit niet privé of door je eigen bedrijf moet worden verzorgd.  De schaalbaarheid slaat op de mate van het gebruik dat je maakt van de dienst vanuit de cloud. Een beperkt gebruik heeft effect op de prijs daarvan.

Risico’s
Toch gaat het wel eens fout.  In september 2014 kon men opeens door een lek in de Apple-software inzage hebben in de in de Icloud opgeslagen foto’s van Hollywoodsterren. De vraag is dan of de getroffenen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding of van een andere maatregel. Natuurlijk kan dit ook gebeuren met jouw privé-gegevens of van je bedrijf. Het is dan ook duidelijk dat je je bewust moet zijn van de risico’s verbonden aan het werken in de cloud. Te denken valt aan problemen van continuïteit, beveiliging, privacy en de regeling van het toepasselijke recht.

Afspraken maken
Het is aan jou te beoordelen of je deze risico’s apart wilt regelen met de cloudleverancier in een service level agreement. Je moet er rekening mee houden dat voor gebruik van standaardsoftware geen sprake is van onderhandelingsruimte. Is die er niet, dan is het aan jou of je alsnog op dit punt in de cloud wil werken. In een overeenkomst kun je afspraken maken over de continuïteit. Wat als die verstoord wordt en de  gegevens zijn niet bereikbaar? Is er dan aanleiding voor een vergoeding? Spreek een minimale bereikbaarheid af ten aanzien van de gegevens en maak afspraken over preventieve en herstellende maatregelen. Sluit opschortingsrechten van de cloudleverancier uit en maak afspraken over de verplichting van medewerking van overdracht van de gegevens naar een andere cloudleverancier.

Privacy
Wat betreft de privacy geldt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens als uitvloeisel van de Europese richtlijn. Wanneer de cloudgebruiker zich schuldig maakt aan schending hiervan is het niet altijd eenvoudig hiervoor de cloudleverancier aansprakelijk te houden. Immers, de server waarop de betreffende gegevens zijn opgeslagen, is vaak gelegen buiten Europa zodat het beschermingsniveau daardoor behoorlijk kan dalen. Tenslotte geldt voor veel toepassingen, die in de cloud zijn gelegen, dat niet het Nederlandse recht geldt, maar bijvoorbeeld het recht van een bepaalde Amerikaanse staat. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van Dropbox. In de praktijk kunnen we niet meer om de cloud heen. Het kan geen kwaad te weten dat aan het gebruik hiervan problemen kunnen kleven.

Sylvia Bense, Senior jurist DAS

Juridische vragen of heb je advies nodig?
ZP Zaken biedt, onder het label ZP Control, in samenwerking met DAS de gratis juridisch adviesdesk. Hier kun je terecht met al jouw vragen of problemen zo als beschreven in bovenstaande casus. Direct gratis contact opnemen? Ga naar https://zpzaken.nl/control/juridisch/juridische-adviesdesk/

ZP Radio: Jouw update over ondernemerschap, gericht op de Zelfstandig Professional

ZP Radio: Jouw update over ondernemerschap, gericht op de Zelfstandig Professional

Jouw update over ondernemerschap, gericht op de Zelfstandig Professional.

ZP Radio bestaat 5 jaar en wordt in 2018 doorontwikkeld tot 24/7 radiostation als label van ZP Zaken.

Radio voor de Zelfstandig Professional
Dagelijks brengt ZP Radio nieuws, reportages van events en interviews met onder meer ZP’ers, brancheorganisaties, organisaties die ZP’ers inzetten, economen en politici. Ook schuiven regelmatig experts aan met tips en informatie over uiteenlopende thema’s als financieel, juridisch, social media, pensioenen en verzekeringen.

In de voorgaande seizoenen heeft ZP Radio vele interessante gasten mogen verwelkomen. Kijk voor een impressie op www.zpradio.nl.

Muziek
Naast de actualiteit over de ZP markt en de gesprekken over verschillende thema’s brengt ZP Radio de beste muziekmix voor tijdens het werk. Energiek, maar ook lekker voor op de achtergrond. Primair voor de ZP’er tussen de 25-49 en secundair voor ZP’ers in aansluitende doelgroepen. Het frisse geluid van nu gecombineerd met de beste classics. Herkenbaar, maar ook verrassend.

Sponsoring
Kennisbemiddelaar HeadFirst is hoofdsponsor van ZP Radio. Vanuit die rol maken zij het ZP Radio programma ‘HoofdZaken’ mogelijk.

Wil je net als HeadFirst vanuit jouw organisatie een eigen programma sponsoren op ZP Radio? Of heb je interessante onderwerpen of ideeën die je graag bij ons in de uitzending zou willen bespreken? Laat het ons weten en mail naar info@zpzaken.nl.

Luisteren en volgen
Op dit moment zet ZP Radio wekelijks een podcast online op www.zpzaken.nl/radio. In het eerste kwartaal van 2018 wordt ZP Radio een live te beluisteren online radiostation. De officiële startdatum maakt ZP Zaken binnenkort bekend!

Stay tuned voor meer nieuws over ZP Radio en volg ons op Linkedin, Facebook en Twitter.

ZP Facts: Gevolgen van AVG vrijwel onbekend onder zzp’ers

ZP Facts: Gevolgen van AVG vrijwel onbekend onder zzp’ers

Onderzoek: Gevolgen van AVG vrijwel onbekend onder zzp’ers

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Onder een grote groep zelfstandig professionals (zp’ers) is echter nauwelijks bekend wat de gevolgen zijn, blijkt uit onderzoek van marktmonitor ZP Facts. Een derde van de zp’ers is niet bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is bijna twee derde niet op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Dit terwijl de AVG wel degelijk grote gevolgen heeft voor zelfstandigen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 64% van de zelfstandigen geen contractuele afspraken omtrent cybersecurity heeft gemaakt met de opdrachtgever. Daarnaast geeft 53% van de ondervraagde zp’ers aan niet verzekerd te zijn tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Nog eens 24% weet niet precies of ze verzekerd zijn. Cyber security expert Bas Eikelenboom van mede-onderzoeker DutchSec: “Als bij een organisatie een datalek ontstaat, kan dit in het meest nadelige geval leiden tot boetes van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de totale jaaromzet. Is een ingehuurde zp’er verantwoordelijk voor dit datalek en stelt de opdrachtgever hem aansprakelijk, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de zp’er.”

ZP’er moet zich zorgen maken om datalekken
Een aantal regels binnen de AVG geldt alleen voor grotere organisaties. De meldplicht omtrent datalekken geldt echter voor alle ondernemers, inclusief zelfstandig professionals. Hetzelfde gaat op voor de verplichting om maatregelen ter voorkoming van datalekken te nemen. De zp’er heeft hier zowel mee te maken voor wat betreft zijn eigen klantdata als voor de data waar hij bij de uitvoer van opdrachten mee in aanraking komt. Eikelenboom: “Zp’ers maken veel gebruik van openbare wifinetwerken, komen met verschillende (persoons)gegevens in contact en maken vaker dan vaste medewerkers gebruik van privé-devices voor opdrachten. Zij zouden zich met de komst van de AVG meer dan ooit bezig moeten houden met maatregelen om datalekken te voorkomen.”

Security een kwestie van bewustzijn
“De resultaten van ons onderzoek laten zien dat zp’ers niet altijd weten hoe zij zich online veilig moeten gedragen”, aldus Boy Kruiswijk, directeur van dienstverlener ZP Zaken. “Bewustwording is zeer belangrijk. Ondernemers moeten voldoende maatregelen nemen om meer cyber secure te worden. Het zit soms in kleine dingen, zoals het niet gebruiken van de optie ‘wachtwoord onthouden’. Daarom hebben we met DutchSec tips voor ZP’ers opgesteld om nog veiliger aan het werk te gaan.”

Meer vraag naar cyber security specialisten
Organisaties dienen hun zaken met betrekking tot de AVG voor 25 mei 2018 op orde te hebben. Hiervoor huren opdrachtgevers extern specialistische kennis in. Paul van Leeuwen, recruitment specialist bij ZP Facts-initiatiefnemer HeadFirst: “Het afgelopen half jaar hebben we van onze opdrachtgevers bijna honderd verschillende opdrachten ontvangen direct gerelateerd aan de AVG: van privacy officers tot implementatieleiders. Ook de vraag naar security-specialisten is enorm en we verwachten dat dit de komende jaren alleen maar verder toeneemt.”

Het nieuwste rapport van ZP Facts is gratis te downloaden op zpfacts.nl. Van de belangrijkste onderzoeksresultaten is tevens een infographicgemaakt.

Over ZP Facts
ZP Facts is de monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, uitgegeven door dienstverlener ZP Zaken en voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Duizenden online profielen van bij HeadFirst aangesloten professionals en ontvangen en uitgevoerde opdrachten worden wetenschappelijk geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg. Hiermee biedt het een unieke kijk op de markt, die veel verder gaat dan onderzoek uit enkel enquêtes en interviews. ZP Facts verschijnt elk kwartaal.

Over het onderzoek
In deze editie van ZP Facts onderzoekt ZP Zaken, in samenwerking met kennisbemiddelaar HeadFirst en cyber security expert DutchSec, of ZP’ers zich bewust zijn van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt en hoe cyber secure zelfstandigen zijn. Om dit te meten is een enquête uitgezet onder duizenden zelfstandig professionals waaraan 494 zp’ers hebben deelgenomen. Gemiddeld is de respondent 47,5 jaar oud. Een groot gedeelte (47%) is werkzaam in de ICT en media. Daarnaast werkt bijna een derde (25%) in de zakelijke dienstverlenging. Het merendeel van de respondenten, namelijk 74%, werkt voornamelijk voor grote opdrachtgevers.

Even voorstellen.. Sebas Krijgsman

Even voorstellen.. Sebas Krijgsman

Even voorstellen.. Sebas Krijgsman

Mijn naam is Sebas Krijgsman, 33 jaar en ik kom uit Haarlem. Daar studeerde ik Media en Entertainment Management. Mijn passie was al vroeg duidelijk: muziek en radio. Er bestaat zelfs een foto van mij op 1-jarige leeftijd achter de platenspeler.

Ik heb gewerkt voor bedrijven als Radio 10, RTL Nederland, Buma/Stemra en WerkenFM. Binnen ZP Zaken ben ik sinds juli 2017 verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het eigen radiokanaal ZP Radio. Als programmaleider, muzieksamensteller, stationvoice en presentator geef ik het station een herkenbaar geluid en zorg ik voor de invulling van de zender. Met ZP Radio wil ZP Zaken de Zelfstandig Professional op een geheel eigen wijze informeren over het werkveld. Inhoudelijke gesprekken met ZP’ers, brancheorganisaties, trendwatchers, auteurs, bedrijven met aandacht voor ZP en onder meer politiek verantwoordelijken voor de flexmarkt.

Naast mijn werk voor ZP Radio ben ik DJ/Entertainer en organiseer ik eigen popquizzen. Weet je iets van muziek en lijkt het je leuk, doe dan gerust een keer mee.

Meer informatie over mij vind je op:

https://twitter.com/krijgsmansebas

https://nl.linkedin.com/in/sebaskrijgsman

Wellicht tot snel in de studio bij ZP Radio of bij een van mijn popquizzen!

Sebas Krijgsman
Programmaleider / Presentator ZP Radio

sebas_zeshoek2

Meerwerk: zo voorkom je een discussie

Meerwerk: zo voorkom je een discussie

Meerwerk: zo voorkom je een discussie

Ik zie vaak dat zelfstandigen eindeloos doorgaan met het kosteloos doorvoeren van wijzigingen. Ik kan mij voorstellen dat dat wel één van de grootste valkuilen van zelfstandigen is. Meestal sluipt het gevaar er tijdens het proces gewoon in. In eerste instantie ben je heel blij met het binnenslepen van een nieuwe opdracht. De handen kunnen uit de mouwen. Maar dan begint de ellende.

Inzichten
Neem bijvoorbeeld een zelfstandige ICT’er. Met de opdrachtgever is besproken wat deze wenst te doen met het product dat uiteindelijk moet worden opgeleverd en wanneer het ‘live’ moet. Maar gaandeweg komt de opdrachtgever er achter dat het product ietsje anders ingericht moet worden dan oorspronkelijk is besproken. En hij vindt bepaalde onderdelen toch minder mooi of minder handig als ze eenmaal gevisualiseerd zijn. Er zijn dus nog wat hobbels te nemen. Daarnaast komt de ICT’er zelf vaak ook nog tot voortschrijdende inzichten. En die heeft daarbij de plicht om het werk naar de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Kosteloos uitvoeren
Kortom: meerwerk. De ICT’er steekt met het zweet op zijn voorhoofd steeds meer uren in het tevreden stellen van de opdrachtgever. Hij gaat er in al zijn onschuld van uit dat de opdrachtgever vast wel begrijpt dat deze meeruren voor zijn rekening komen. Je kunt moeilijk eindeloos doorgaan met het kosteloos uitvoeren van wijzigingen en je hoort voor meerwerk een redelijke prijs te ontvangen. En tsja, ook de datum van oplevering komt onder druk te staan. Die blijkt zelfs niet meer haalbaar. Maar de opdrachtgever begrijpt dat vast ook wel. Die wil toch zelf al die aanpassingen? Helaas, de opdrachtgever denkt er heel anders over. Die is niet zo begripvol en blijkt helemaal niet bereid om meerkosten te betalen. Sterker nog: hij trekt de stekker uit het project. Hij doet er zelfs nog een schepje bovenop. Hij vordert schadevergoeding wegens wanprestatie! Terwijl er zelfs meer is gedaan dan afgesproken.

Klem zitten
En daar sta je dan als zelfstandige ICT’er. Wat nu? Geen heldere overeenkomst. Geen bewijs dat aan alle verplichtingen is voldaan. Geen poot om op te staan. Makkelijker is het voor de opdrachtgever. Er staat een datum die is verstreken en hij heeft geen product naar tevredenheid. De opdrachtgever staat op winst. De zelfstandig ICT’er zit klem.

Heldere opdracht
Het goede nieuws is dat je als zelfstandige kunt voorkomen dat je hoofd in de strop komt te hangen. Een heldere offerte en opdrachtbevestiging doen wonderen. En ook een gedegen set algemene voorwaarden waarin termijnen nimmer fataal zijn, de aansprakelijk beperkt wordt, meerwerk uitdrukkelijk wordt omschreven en oplevering door acceptatietesten geschiedt, zijn de ingrediënten voor een recept van een heldere opdracht.

Ramon van Lieshout, jurist bij DAS

Juridische vragen of heb je advies nodig?
ZP Zaken biedt, onder het label ZP Control, in samenwerking met DAS de gratis juridisch adviesdesk. Hier kun je terecht met al jouw vragen of problemen zo als beschreven in bovenstaande casus. Direct gratis contact opnemen? Ga naar https://zpzaken.nl/control/juridisch/juridische-adviesdesk/

Even voorstellen.. Boy Kruiswijk

Even voorstellen.. Boy Kruiswijk

Even voorstellen.. Boy Kruiswijk

Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het is inmiddels 2018 en het belooft een mooi ondernemend jaar te worden. Wij van ZP Zaken hebben mooie plannen op de planning staan om jou als ondernemer te faciliteren. Dit doen wij met passie en overgave zodat jij je kunt focussen op hetgeen waar je goed in bent, namelijk: ondernemen.

Ik zal mijzelf even kort voorstellen voor diegene die mij nog niet kennen. Mijn naam is Boy Kruiswijk, 32 jaar en wonende te Alphen aan den Rijn. Na mijn studie HBO management en bedrijfskunde ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest bij HeadFirst. Daar heb ik diverse functies en afdelingen mogen bekleden binnen de organisatie. Mijn laatste functie, waar ik ruim 5 jaar gewerkt heb, was manager Base Operations. In het kort was dit de afdeling die de contacten onderhoudt  met de aangesloten Zelfstandig Professionals (ZP’ers) en Leveranciers van HeadFirst. Binnen deze functie heb ik kunnen zien dat er een enorm gat bestaat tussen wat dienstverleners en aanbieders van producten en diensten bieden en de producten en diensten die daadwerkelijk voor de ZP’ers in Nederland zijn. Mijn visie is dat ZP’ers, of  de helaas nog veelal gebruikte term zzp’er, geen enge doelgroep is, maar de motor van de Nederlandse economie. Met ZP Zaken willen wij een bijdrage leveren om deze ‘motor’ draaiende te houden.

Wat je van ons mag verwachten in 2018. Wij gaan ons mengen in de discussie inzake alternatieven of wijzigingen wat betreft de Wet DBA. Komen met nieuwe diensten op financieel-, juridisch- en verzekeringsgebied, bouwen ZP Radio verder uit tot een volwaardig radiostation, en gaan evenementen organiseren om kennis te delen en te kunnen netwerken. Tevens blijven we je informeren over allerlei zaken die de ZP’er aangaan, middels het delen van nieuws maar ook met het uitbrengen van onze kwartaalmonitor ‘ZP Facts’. Mocht je ideeën of wensen hebben voor mij of voor de organisatie ZP Zaken dan vernemen wij dit uiteraard graag.

Tot ziens in 2018 en een succesvol nieuw jaar toegewenst!

Boy Kruiswijk
Algemeen Directeur ZP Zaken

boy

6.500 euro subsidie ontvangen?

6.500 euro subsidie ontvangen?

6.500 EURO subsidie ontvangen?

Omschrijf je IT of ontwikkelingsproject en doe een gratis check.

De WBSO regeling is al meer dan 25 jaar een belangrijke subsidieregeling voor bedrijven om de kosten voor onderzoek en ontwikkeling te verlagen. Echter, slechts 8% van de zzp-ers vragen deze aan. Gemiste kans, want zzp-ers (eenmanszaak) kunnen tot 6.500 Euro subsidie ontvangen. Startende eenmanszaken krijgen zelfs nog 3.100 Euro extra. En B.V. zzp-ers kunnen tot wel 28.000 Euro subsidie ontvangen (!). Vanaf 1 januari kun je weer aanvragen voor activiteiten in 2018.

ZP Zaken heeft een samenwerking met Wederic, specialist op het gebied van subsidies. Je kunt gratis je project aanmelden en omschrijven in een aparte webtool, Incentivate. Met een half uurtje werk weet je binnen enkele dagen of je project voor subsidie in aanmerking kan komen. Deze wordt voor je aangevraagd op basis van ‘no cure, no pay’. Speciaal voor ZP Zaken relaties geldt een gereduceerd tarief van EUR 650,- voor aanvragen voor eenmanszaken en BV’s. Start gelijk, via https://zpzaken.nl/control/financieel/subsidie-check/ of bel 035-8871180.

Gratis webinar over pensioen en financiële analyse!

Gratis webinar over pensioen en financiële analyse!

Gratis webinar over pensioenen en financiële analyse

ZP´ers en pensioen blijft een ´hot item´. Er wordt veel over gesproken, maar nooit wat dit betekent voor jouw persoonlijke financiële situatie. Terwijl dat juist het belangrijkste is! Om deze reden biedt ZP Zaken, onder het label ZP Control, in samenwerking met BrightPensioen en Knab je de mogelijkheid om hier op 13 december een gratis webinar over te volgen!

Welke onderwerpen komen aan bod?
Sjaak Zonneveld (BrightPensioen) Oskar Barendse (Knab) en Michel Verheij (ZP Zaken) laten je door dit webinar ontdekken dat pensioen niet saai hoeft te zijn. Je gaat op een andere manier over pensioen denken en binnen drie kwartier weet je alles over zelf je pensioen regelen. Ook helpen we je pensioen te berekenen, stellen handige tools daarvoor beschikbaar en vertellen hoe het Financieel Plan helpt om inzicht te krijgen in je financiën, nu en in de toekomst.

Maar dat is niet alles..
Iedereen die het webinar bijwoont krijgt gratis het e-book Reis rond de wereld in je beste jaren, nummer 3 uit de Top-10 mooiste reisverhalen van Bol.com en krijgt gratis toegang tot het online Financieel Plan van Knab!

Voor wie is het webinar?
Voor iedereen die zelf verantwoordelijk is voor zijn pensioen. ZP’ers, DGA’s, maar ook mensen in loondienst zonder pensioenregeling. Leer wat je zelf kunt doen aan je pensioen en hoe je via je pensioen maximaal fiscaal voordeel kunt behalen.

Wat is een webnar en hoe kan ik deelnemen?
Een webinar is een online seminar, waarbij er middels een lezing, workshop, college of presentatie kennisoverdracht via het internet plaatsvindt. In het webinar zullen Sjaak Zonneveld, Oskar Barendse en Michel Verheij je meer vertellen over de pensioenen in Nederland, financiële planning en hoe je je hier als zelfstandige (verstandig) mee om kunt gaan. Je volgt het webinar rechtstreeks via jouw eigen computer/laptop vanaf iedere gewenste locatie op de genoemde datum en tijdstip.

Aanmelden voor het seminar op 13 december om 20:00

Is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid een modeverschijnsel of een noodzakelijk kwaad?

Is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid een modeverschijnsel of een noodzakelijk kwaad?

Is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid een modeverschijnsel of een noodzakelijk kwaad?

Mijn kennismaking met een potentiële opdrachtgever verliep prima, het takenpakket paste als een goed zittende jas en ook de toegewezen verantwoordelijkheden kwamen me niet vreemd voor. Toch was het slot van ons gesprek opmerkelijk te noemen: “Alleen als je een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt kunnen we je opdracht honoreren” was de opmerking van mijn gesprekspartner.

Overrompeld door deze opmerking als ik was, verliet ik het kantoorpand en dacht in de trein nog na over de laatste opmerking: waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? En waarom zou een opdrachtgever mij de opdracht kunnen weigeren wanneer ik geen deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering heb?

Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden en vragen die dagelijks worden gesteld. Wettelijk zijn er namelijk steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BAV-verzekering tot een onmisbare verzekering. Voor de duidelijkheid even een toelichting. Wat is nou precies bedrijfsaansprakelijkheid en wat is beroeps-aansprakelijkheid.

Bedrijfsaansprakelijkheid:
De Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

Beroepsaansprakelijkheid:
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.

De BAV-verzekering geeft de volgende dekking:
• Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
• De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.
Let op: Aansprakelijkheid moet echter wel worden aangetoond! Het feit dat je aansprakelijk wordt gehouden voor fouten wil niet zeggen dat je ook aansprakelijk bent. Hier ligt een procedure aan ten grondslag en ook deze verschilt van geval tot geval. De betrokken verzekeraar zal verweer voeren en je bijstaan in de aansprakelijkheidsstelling.

ZP Zaken kent voor diverse disciplines een verzekeringsdekking tegen aantrekkelijke premie en flexibele voorwaarden. Zo kun je de verzekering aan/uit zetten bij wisselende opdrachten en kent de verzekering maand of jaar betaling en niet onbelangrijk… geen eigen risico. Kortom een prima product en op maat gesneden voor zelfstandig professionals. Wil je meer informatie over de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering? Ga naar  https://zpzaken.nl/control/verzekeringen/bav/

Vragen of heb je advies nodig?
ZP Zaken biedt onder het label ZP Control, in samenwerking met Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de mantelovereenkomst beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs treedt op als adviseur en intermediair in de totstandkoming van verzekeringscontracten in de meest brede zin van het woord. Wil je advies en/of uitleg bij verzekeringen? Ga naar https://zpzaken.nl/control/verzekeringen/